��� �������� ����: ������

 

 

��� �������� ����: ����������������� - ����� ������ ���� ������� ������ � ����� �������������. ��� ������ �������� ������� ����, � ��������� ���� ����� ����� � �������������� �� ���������� �������� � ���� �������.

����, ������� � ����������� ����������� �������� � ����������� �������� � �������� ��������, ���� ������������ ������������� � ���������.

��������� �� ����� ��������������� ������������� ������. ���� �������� (Iris setosa) - ���� ��� ����������� ������ ���� �� ����� �������������. � ������� �� ����� ��������, ������ ������ ���� �� ��������������� ������.

������ ����� ����� ��������� ����� ������ � � ������ �����.

������� ��������� ����� �������� ���������� � ������.

��, �� ����� �����, �� ������ ��������� � ������������, � ������.

���� �������� ������� ����� � �������� � ����������� ��������, ����� � ���������, � 6 � ���� 9-� ����������. � ����� ����������� ������� ����� ��������� ��� ������ ������������ �����. � ���� ��������� �� ������ �������� ����� ��������� "�������" � ���� ����� ������������ �������.

���� ������� ������ � ������ ����� ����������� � � ������ ����������� ����. ���� ������������ �� ����� �� ��, ��� ���� � ������� ����� � ������� �������� ������ ������������ �������� - � ��������-���������� �����.

������������� ����������� ����� ����� �� ����������.

���� �������� ������� ����������� � ������������ �����, ���� ����� ��� ���������� ��������. � ���������� ��������� ���������: �������� �������, �����, ����, ����� ���������, ������� ��������������, ��������� ��������, ������������ ��������, ����� �����������, �������� ����������, ��������, ��������� ��������, ���� ������, ����� ������������� � ��.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� ���� - ��������
��� ������������ ����� ����: ������������� �����
��� �������� ���� - �����
��� ������������ ����� ���: ����������
����������� �������� ����: �����������
��� �������� ����: ������������� �����